شنبه, 08 مرداد 1401 08:15

شیر د هی د ر ز ما ن شـیو ع کر و نا( 19 (COVID-

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شیر د هی د ر ز ما ن شـیو ع کر و نا( 19 (COVID-

انتقـال کرونـا (19 (COVID-ز طریـق تغذیـه مسـتقیم از پسـتان مـادر و از طریـق شـیر مــادر ثابــت نشــده اســت، لــذا دلیلــی بــرای قطــع شــیردهی یــا جلوگیــری از آن وجــود نـدارد. توصیه های بهداشـتی برای مادر شـیرده مبتلای قطعی/ مشـکوک به کرونا  19 (COVID- .

1/دسـت هـا را بـه طـور مرتـب بـا آب و صابـون بشـویید یـا از شـوینده های پایـه الکلـی اسـتفاده کنیـد.

2/هنــگام تغذیــه کــودک از ماســک اســتفاده کنیــد. توجــه بــه نــکات ذیــل در ایــن خصــوص مهــم اســت:

 • به محض مرطوب شدن ماسکها را تعویض کنید.
 • بلافاصله ماسکها را دور بریزید.
 • از ماسک چندین باراستفاده نکنید.
 • بــرای در آوردن ماســک، جلــوی ماســک را لمــس نکنیــد بلکــه آن را از پشــت ماســک جــدا کنیــد.

3/در صــورت عطســه یــا ســرفه بــر روی دســتمال، بلافاصلــه آن را دور انداختــه و مجــددا دســت هــا را بــا آب و صابــون بشــویید یــا از شــویندههای پایــه الکلــی دســت اســتفاده کنیــد.

4/مرتبًا سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

 • بــه مادرانــی کــه علائــم کرونــا (19 (COVID-دارند توصیــه میشــود از ماســک اسـتفاده کننـد ولـی حتـی اگـر اسـتفاده از ماسـک امکانپذیـر نباشـد، تغذیـه بـا شـیر مــادر بایــد ادامــه یابــد.
 • اگـر مـادر مبتـلای قطعـی/ مشـکوک بـه کرونـا (19 (COVID-بـه تازگی بر روی پسـتان یـا قفسـه سـینه خـود سـرفه کـرده باشـد بایـد قبـل از تغذیـه کـودک، پسـتان خـود را بـه آرامـی بـا آب گـرم وصابـون حداقـل بـه مـدت 20 ثانیـه بشـوید ولـی شستشـوی روتیـن پسـتان، قبـل از هـر بـار تغذیـه کـودک بـا پسـتان مـادر یـا دوشـیدن شـیر مـادر ضرورتـی نـدارد.
 • اگــر مــادر مبتـلـای قطعــی/ مشــکوک بــه کرونــا قــادر بــه شــیردهی نباشـد، بهتریـن روش تغذیـه شـیرخوار اسـتفاده از شـیر دوشـیده شـده مـادر خـود و یــا مــادر شــیرده دیگریســت.
 • قبــل از دوشــیدن شــیر مــادر یــا لمــس هــر قســمت از پمــپ یــا بطــری دســت خــود را بشــوید و از تمیــز شــدن مناســب پمــپ و تمــام وســایل کمــک تغذیــه ای از جملــه شــیردوش، ظــروف نگهــداری شــیر و ... بــه طــرز صحیــح اطمینــان حاصــل شــود.
 • اگـر مـادر مبتـلا خیلـی بدحـال بـود و در طـی مـدت بیمـاری نتوانسـت بـه شـیرخوارش شــیر دهــد، هرزمــان کــه احســاس توانایــی داشــت میتوانــد بــا حمایــت اطرافیــان، مجـددا شـیردهی را شـروع کنـد.
 • تأییـد کرونـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـادر بایـد در دورانـی کـه احتمـالا عفونــت دارد یعنــی علامــتدار اســت یــا 14 روز پــس از شــروع علائــم هــر کــدام کــه طولانـی تــر اســت) توصیه هــای مناســب بهداشــتی را رعایــت کنــد.
 • اگـر مـادر شـیرده مبتـلا یـا مشـکوک بـه کرونـا است، هیـچ نیـازی بـه تغذیه اضافـی بـا شـیر مصنوعـی نیسـت. دادن شـیر مصنوعـی، تولیـد شـیر مـادر را کاهـش مـی دهـد.
خواندن 58 دفعه

تماس با ما

سایت های مفید

8327611
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
1450
2212
6013
6013
56014
48083
8327611

پیش بینی امروز
5136


آی پی شما3.237.0.109