کلاس آموزشی

برگزاری کلاس اموزشی نظام مراقبت سندرمیک با اولویت بیماریهای منتقله از ناقلین توسط معاون محترم بهداشتی معاون محترم درمان شبکه مسول محترم بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه دکتر گران و ... ادامه مطلب