شنبه, 08 مرداد 1401 08:15

شیر د هی د ر ز ما ن شـیو ع کر و نا( 19 (COVID-

نوشته شده توسط

شیر د هی د ر ز ما ن شـیو ع کر و نا( 19 (COVID-

انتقـال کرونـا (19 (COVID-ز طریـق تغذیـه مسـتقیم از پسـتان مـادر و از طریـق شـیر مــادر ثابــت نشــده اســت، لــذا دلیلــی بــرای قطــع شــیردهی یــا جلوگیــری از آن وجــود نـدارد. توصیه های بهداشـتی برای مادر شـیرده مبتلای قطعی/ مشـکوک به کرونا  19 (COVID- .

1/دسـت هـا را بـه طـور مرتـب بـا آب و صابـون بشـویید یـا از شـوینده های پایـه الکلـی اسـتفاده کنیـد.

2/هنــگام تغذیــه کــودک از ماســک اســتفاده کنیــد. توجــه بــه نــکات ذیــل در ایــن خصــوص مهــم اســت:

 • به محض مرطوب شدن ماسکها را تعویض کنید.
 • بلافاصله ماسکها را دور بریزید.
 • از ماسک چندین باراستفاده نکنید.
 • بــرای در آوردن ماســک، جلــوی ماســک را لمــس نکنیــد بلکــه آن را از پشــت ماســک جــدا کنیــد.

3/در صــورت عطســه یــا ســرفه بــر روی دســتمال، بلافاصلــه آن را دور انداختــه و مجــددا دســت هــا را بــا آب و صابــون بشــویید یــا از شــویندههای پایــه الکلــی دســت اســتفاده کنیــد.

4/مرتبًا سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

 • بــه مادرانــی کــه علائــم کرونــا (19 (COVID-دارند توصیــه میشــود از ماســک اسـتفاده کننـد ولـی حتـی اگـر اسـتفاده از ماسـک امکانپذیـر نباشـد، تغذیـه بـا شـیر مــادر بایــد ادامــه یابــد.
 • اگـر مـادر مبتـلای قطعـی/ مشـکوک بـه کرونـا (19 (COVID-بـه تازگی بر روی پسـتان یـا قفسـه سـینه خـود سـرفه کـرده باشـد بایـد قبـل از تغذیـه کـودک، پسـتان خـود را بـه آرامـی بـا آب گـرم وصابـون حداقـل بـه مـدت 20 ثانیـه بشـوید ولـی شستشـوی روتیـن پسـتان، قبـل از هـر بـار تغذیـه کـودک بـا پسـتان مـادر یـا دوشـیدن شـیر مـادر ضرورتـی نـدارد.
 • اگــر مــادر مبتـلـای قطعــی/ مشــکوک بــه کرونــا قــادر بــه شــیردهی نباشـد، بهتریـن روش تغذیـه شـیرخوار اسـتفاده از شـیر دوشـیده شـده مـادر خـود و یــا مــادر شــیرده دیگریســت.
 • قبــل از دوشــیدن شــیر مــادر یــا لمــس هــر قســمت از پمــپ یــا بطــری دســت خــود را بشــوید و از تمیــز شــدن مناســب پمــپ و تمــام وســایل کمــک تغذیــه ای از جملــه شــیردوش، ظــروف نگهــداری شــیر و ... بــه طــرز صحیــح اطمینــان حاصــل شــود.
 • اگـر مـادر مبتـلا خیلـی بدحـال بـود و در طـی مـدت بیمـاری نتوانسـت بـه شـیرخوارش شــیر دهــد، هرزمــان کــه احســاس توانایــی داشــت میتوانــد بــا حمایــت اطرافیــان، مجـددا شـیردهی را شـروع کنـد.
 • تأییـد کرونـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـادر بایـد در دورانـی کـه احتمـالا عفونــت دارد یعنــی علامــتدار اســت یــا 14 روز پــس از شــروع علائــم هــر کــدام کــه طولانـی تــر اســت) توصیه هــای مناســب بهداشــتی را رعایــت کنــد.
 • اگـر مـادر شـیرده مبتـلا یـا مشـکوک بـه کرونـا است، هیـچ نیـازی بـه تغذیه اضافـی بـا شـیر مصنوعـی نیسـت. دادن شـیر مصنوعـی، تولیـد شـیر مـادر را کاهـش مـی دهـد.

      به نام خدا  

 

هفته جهاني تغذيه با شيرمادر (10 الی 17  مرداد ماه ) گرامي باد .

 

       

 • برای کودک ، هیچ شیری بهتر از شیرمادرش نیست .     پیامبر اکرم (ص)
 • شیردادن زیباترین ارتباط بین مادر و کودک است .
 • تغذيه با شيرمادر: زمينه ساز آرامش،صلح و سلامت جامعه
 • تغذيه باشيرمادر: ضامن سلامت مادر وكودك
 • تغذيه با شيرمادر: حق مادر و كودك
 • تغذيه باشيرمادر: بهترين سرمايه گذاري
 • تغذيه با شيرمادر: طبيعي ترين روش تغذيه
 • تغذيه باشيرمادر: افزايش توانمندسازي
 • آموزش تغذيه باشيرمادر: آموزش زندگي
 • تغذيه باشيرمادر: اهداء عشق و سلامتي
 • تغذيه باشيرمادر ظرف يكساعت اول تولد جان يك ميليون نوزاد را نجات مي دهد
 • شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول تولدکلید تداوم شیردهی و سلامت کودك
 • حمایت همسر و سایر افراد خانواده نقش بسیار مؤثری در توفیق و تداوم شیردهی مادر دارند
 • تغذیه با شیرمادر در دراز مدت برای سلامت مادر و شیرخوار مفید است
 • با تغذيه با شیرمادر ، فرزندی سالم ،باهوش و با طراوت خواهید داشت.
 • تركیب شیر مادر با رشد شیرخوار تغییر می كند و نیازهای او را برآورده می كند.
 • شیر مادر سبك ، قابل هضم و جذب است و دل درد نوزادی با شیرمادر كمتر است.
 • تغذیه با شیر مادر ابتلا به بیماریهای اسهال ، عفونتهای تنفسی ، آسم  و مرگ و میر راكاهش می دهد.
 • بهترین زمان و اولین زمان خوردن شیر در نوزاد نیم ساعت پس از زایمان است.
 • حمایت خانواده در موفقیت شیردهی مادر اهمیت ویژه ای دارد.
 • در شش ماه اول زندگی ، كودك فقط به شیر مادر نیاز دارد.
 • شیر مادر در بردارنده آرامش ، آسایش ، امنیت خاطر و محبت بین مادر و فرزند است.
 • آغوز (شیر پس از زایمان) بچه را در مقابل بیماری مقاوم می كند آن را از فرزند خود دریغ نكنید .
 • مادر بزرگ گرامی ، از دادن مایعاتی مانند شیرخشت و ترنجبین به نوزاد خودداری کنید..
 • شروع تغذیه با شیرمادر ظرف 1 ساعت اول تولد و تغذیه انحصاری با شیرمادر در 6 ماه اول تولد می تواند جان بیش از 1 میلیون نوزاد را حفظ نماید.
 • شيرمادر به تنهايي تمام نيازهاي شيرخوار را در6 ماه اول تامين مي كند و پس از آن بايد همراه با غذاهاي كمكي تا پايان 2 سالگي يا بيشتر ادامه يابد.
 • پستانک بر تمایل کودک برای تقلید صداها و هوشمندی او اثر سوءدارد.

 

 

                                                                                                              مرکز بهداشت استان

                                                                                                                گروه سلامت نوزادان و کودکان

                                                                                                            حوزه ترویج تغذیه با شیرمادر

صفحه1 از134

تماس با ما

سایت های مفید

8327649
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
1488
2212
6051
6051
56052
48083
8327649

پیش بینی امروز
5064


آی پی شما3.237.0.109