• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

مطالب و پمفلت آموزشي هاري به مناسبت روز جهاني هاري)٦ مهر ماه(

بیماري هاري:
هاري یک بیماري حاد و کشنده ویروسی سیستم مرکزي است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده انسان و
سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می شوند
اهمیت بیماري به دلایل زیر می باشد: ««
1. میزان کشندگی بالا ( صد درصد ) بطوري که پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان متاسفانه
درمان پذیر نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.
2. افزایش روند حیوان گزیدگی انسانی که بناچار سالانه مبالغ زیادي صرف خرید سرم و واکسن ضد هاري جهت
درمان پیشگیري مجروحین می گردد که در مورد واکسن کلاً و در مورد سرم بخش اعظم آن از کشورهاي خارج
خریداري می گردد. بطوریکه سالانه حدود 16 میلیارد ریال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فقط به
خرید فوق اختصاص می یابد.
3. تلفات و خسارت اقتصادي که بیماري در دام ها ایجاد می کند.
وضعیت و پراکندگی بیماري در جهان: ««
با وجودیکه بیش از یک قرن از کشف واکسن هاري توسط پاستور می گذرد به علت تنوع میزبان هاي حساس به
بیماري در حیوانات اهلی و وحشی نظیر گوشتخواران، علفخواران، جوندگان، خفاش ها هنوز بیماري در بیشتر کشورهاي
جهان از نواحی قطبی تا مناطق استوایی به صورت آندمیک وجود دارد و علیرغم پیشرفت هاي حاصل در تکنولوژي و
علوم پزشکی و پیراپزشکی و مطالعات گسترده دهه اخیر با کمال تاسف هنوز درمانی براي مبتلایان به هاري پس از
ظهور علایم بالینی وجود ندارد. بطویکه علیرغم عدم گزارش دهی بسیاري از کشورها سالیانه نزدیک به 6 میلیون نفر
500 نفر در اثر این بیماري جان می سپارند. / در دنیا علیه هاري واکسینه شده حدود 000
وضعیت بیماري در ایران : ««
کشور ما هم گرفتار هاري وحشی و هم گرفتار هاري اهلی می باشد. هاري حیوانی به صورت آندمیک در تمام استان
هاي کشورکم وبیش وجود دارد امادر مناطق جنگی و کوهستانی شیوع آن بیشتر است. مخازن هاري وحشی در نقاط
کوهستانی گرگ و روباه می باشد. مخازن هاري شهري معمولاً سگ هاي ولگرد و در موارد کمی گربه ها هستند.
ضمناً هر ساله تعداد زیادي از دام هاي اهلی در اثر ابتلا به هاري تلف شده و زیان هاي اقتصادي فراوانی را بوجود می
آورند.
بر اساس آخرین گزارشات رسیده از استان ها در سال 1374 پراکندگی گاز گرفتگی انسان توسط
حیوانات مختلف به شرح زیر است :
الف: استان هاي با آلودگی بسیارشدید(بروز 230 177 درصد هزار نفر جمعیت) شامل: استان اردبیل
ب: استان هاي با آلودگی شدید ( بروز 176 121 در صد هزار نفر جمعیت ) شامل: استان هاي گیلان، مازندران،
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویر احمد
66 در صد هزار نفر جمعی ) شامل: استان هاي خراسان، سمنان، / ج: استان هاي با آلودگی متوسط (بروز 120 1
مرکزي، زنجان، همدان، خوزستان، چهار محال بختیاري، فارس، بوشهر و کرمان
د: استان هاي با آلودگی کم ( بروز 66 11 در صد هزار نفر جمعیت ) شامل: استان هاي تهران، کردستان، کرمانشاه،
ایلام، لرستان، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
عامل بیماري: ««
ویروسی است نوروتروپ از گروه رابدوویروس ها ، ویروس هاري در حرارت 50 درجه سانتی گراد در عرض 15 دقیقه و
در حرارت 60 درجه سانتی گراد در عرض 35 ثانیه و در حرارت 100 درجه سانتی گراد در عرض چند ثانبه ازبین می
رود. بنابر این براي ضد عفونی کردن وسایل آْلوده کافی است چند دقیقه آن ها را بجوشانند، فنل، الکل، و فرمل سریعاً
ویروس را از بین می برند.
راههاي سرایت بیماري: ««
1. راه گاز گرفتن: اصلی ترین راه (درگربه سانان از طریق کشیدن پنجول نیز ممکن است)
2. راه پوست: بیماري هاري از راه پوست سالم قابل سرایت نیست ولی اگر کوچکترین خراش یا زخمی در جلد وجود
داشته باشد قابل انتقال خواهد بود.
3. راه مخاطات: امکان پذیر است، بنابر این سگ ها و گربه هاي به ظاهر سالم در اواخر دوره کمون بیماري، می
توانند از طریق لیسیدن لب و چشم و بینی کودکانی که با آنها بازي می کنند صاحبان خود را به بیماري هاري مبتلا
نمایند.
4. راه تنفس: امکان پذیر است (خصوصاً در غارهایی که خفاش آلوده زندگی می کند)
5. راه پیوند اعضاء: دو مورد انتقال در اثر پیوند قرنیه فردیکه مبتلا به هاري بوده و از قرنیه وي جهت 2 نفر استفاده
گردیده است، در سال 1373 در ایران گزارش شده است ).
6. انتقال از راه دستگاه گوارش: بعید است ولی حیوانات گوشتخوار ممکن است بندرت از خوردن لاشه حیوانات
تلف شده از بیماري هاري به این بیماري مبتلا شوند. ضمناً بایستی از خوردن گوشت و سایر فراورده هاي دام هاي
مبتلا به هاري خودداري شود.
7. انتقال از راه جفت: بعید نیست.
8. انتقال از طریق وسایل آلوده: بعید است.(چون ویروس هاري بیهوازي است)
9. انتقال بیماري از انسان به انسان: جز در یک بررسی که در سال 1985 در پاکستان بعمل آمده و تعدادي از
بچه هاي نوزاد که توسط یک نفر ختنه شده بودند و مبتلا به هاري شدند و بعداً معلوم شد که شخص ختنه کننده
مراحل آخر دوره کمون هاري را طی می نموده و بر طبق عادت سنتی مقداري از بزاقش را در محل ختنه می ریخته
مورد دیگري گزارش نشده است. با این وجود هنگام نگهداري و پرستاري از شخص مبتلا به هاري باید رعایت کلیه
جوانب احتیاطی به عمل آمده و ضمن استفاده از وسایل حفاظتی کامل ، لوازم و وسایل بیمار با دقت هر چه تمامتر ضد
عفونی گردد، ضناً پزشکان موظفند در مورد هر انسفالیت و فلجی با پرسش در مورد حیوان گزیدگی بیمار به بیماري
هاري نیز توجه نماید.

مهر 05 1397

اقدامات صورت گرفته در همايش و جشنواره ترويج زايمان طبيعي

١/افتتاحيه همايش و جشنواره توسط مديريت محترم شبكه، معاون محترم بهداشتي و رياست محترم بيمارستان آيت اله طالقاني با حضور گرانقدر و پرافتخار همكاران محترم سﻼمت مادران دانشگاه و معاونت بهداشتي استان

٢/سخنراني درخصوص اهداف برگزاري جشنواره ترويج زايمان طبيعي توسط مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان در همايش

٣/ سخنراني درخصوص مقايسه مزاياي زايمان طبيعي نسبت به سزارين براي نوزاد توسط آقاي دكتر روح اله كيا متخصص كودكان ) رياست محترم بيمارستان (شهرستان چالوس

٤/سخنراني در خصوص مزاياي زايمان طبيعي و مضرات سزارين براي مادر و جنين توسط سركار خانم دكتر عفت نژاد شمسي فوكال پونيت زنان شهرستان چالوس ٥/نمايش فيلم هاي كوتاه و كليپ رشد و نمو جنين و زايمان طبيعي جهت مادران باردار

٦/پذيرائي از مادران بارداربا شير و كيك وجوجه كباب

٧/ اهداء جوايز و كارت هديه به تعداد ٠١ عدد به مبلغ هركدام ٠٠٠٠٠٢ريال به صورت قرعه كشي جهت مادران باردار شركت كننده در همايش ) اهدايي از سوي سركار خانم دكتر كﻼنتريان : داروساز بيمارستان آيت اله طالقاني (

٨/برپايي چادر اطﻼع رساني ترويج زايمان طبيعي

٩/ چادر اطﻼع رساني مشاوره تغذيه در بارداري با حضور كارشناس تغذيه از شبكه بهداشت و درمان و ارائه مشاوره به مادران باردار مراجعه كننده و اندازه گيري BMI آنها

٠١/ چادر اطﻼع رساني مشاوره روان شناسي در بارداري با حضور كارشناس ارشد روان شناسي از شبكه بهداشت ودرمان و ارائه مشاوره به مادران مراجعه كننده

١١/چاپ بنر مزاياي زايمان طبييعي و مضرات سزارين و نصب در جنب چادر اطﻼع رساني توسط بيمارستان آيت اله طالقاني ) طراحي بنر توسط خانم ها شيدا محسن سلطاني و نسرين مژدهي فرد(

٢١/ برپايي پايگاه كنترل و شنيدن صداي قلب جنين در جايگاه ورودي بيمارستان آيت اله طالقاني با حضور ماماهاي مجرب بلوك زايمان بيمارستان

٣١/ ارائه مشاوره مامايي به مادران باردار مراجعه كننده توسط ماماهاي حاضر درجشنواره) بهداشت و درمان(

٤١/ اهداء پكيج آموزشي شامل پمفلت هاي مرتبط با سﻼمت مادران و CD و هديه ولوسيونهاي ضد آفتاب كودكان و ...

٥١/ تهيه و خريداري هديه هاي مرتبط با دوران بارداري و نوزادي ، شامل جوراب ، سنجاق سر ، اسباب بازي ، ليوان و ... جهت مادران باردار شركت كننده در همايش توسط بيمارستان آيت اله طالقاني

٦١/ تكثير CD فرصت مادري و ورزش هاي دوران بارداري توسط كارشناس سﻼمت مادران شبكه جهت ارائه به مادران باردار شركت كننده در جشنواره

٧١/ تهيه و تكثير پمفلت هاي مرتبط با بارداري و سﻼمت مادران با عناوين مزاياي زايمان طبيعي به سزارين ،عﻼئم خطر دوران بارداري و نوزادي ، پاپ اسمير ، سرطان پستان و مشاوره پيش از بارداري و .... ) تهيه و تدوين توسط خانم نسرين مژدهي فرد (و تكثيرساير پمفلتهاي مرتبط شامل مزاياي زايمان فيزيولوژيك، آموزشهاي دوران بارداري و آمادگي براي زايمان و زايمان طبيعي و... )تهيه و تدوين توسط همكاران ماماي بلوك زايمان( توسط شبكه بهداشت و درمان چالوس

٨١/تهيه تراكت هاي اطﻼع رساني مرتبط با ترويج زايمان طبيعي و نصب در پايگاه جشنواره توسط همكاران مامايي بلوك زايمان بيمارستان آيت اله طالقاني و سﻼمت خانواده شبكه بهداشت و درمان شهرستان چالوس.

٩١/ارائه كتابهاي هفته به هفته بارداري به مادران باردارمتقاضي سفيرسﻼمت خانواده درهمايش ترويج زايمان طبيعي اسامي پرسنل همكار در برگزاري همايش و جشنواره ترويج زايمان طبيعي شهرستان چالوس پيوست مي باشد.

 

مهر 03 1397