"مراقبت"

®اهداف مراقبت

١-  تعيين موارد قطعي كوروناويروس جديد(اعم از تك گير يا خوشه اي)، و شناسايي هر گونه شواهدي مبني بر انتقال فرد به فرد تشديد شده يا پايدار

٢ - تعيين عوامل خطر و نواحي جغرافيايي پرخطر عفونت كوروناويروس جديد

در صورت وجود شرايط ذيل ضروري است بررسي هاي باليني و اپيدميولوژيكي بيشتري جهت دستيابي اهداف ذيل انجام پذيرد:

١ - تعيين مشخصات باليني بيماري، مانند دوره كمون، طيف علائم و نشانه ها، چگونگي سير باليني بيماري

٢ - تعيين مشخصات اپيدميولوژي كوروناويروس جديد، مانند تعيين راه هاي انتقال و تماس هايي كه پرخطر محسوب شده و انتقال دهنده بيماري هستند، عوامل خطر ابتلا، ميزان حمله ثانويه بيماري.

®تعريف موارد بيماري براي نظام مراقبت

مورد مشكوك (مورد مشكوك موردي است كه بايد نمونه گيري شده و بررسي هاي بيشتري درمورد آن انجام پذيرد)

فرد مبتلا به پنوموني(بيماري شديد تنفسي تب دار  SARI )كه به دليل تب، سرفه و تنگي نفس نيازمند بستري در بيمارستان مي باشد و عامل بيماريزاي ديگري براي توجيه علائم بيماري وي متصور نيست. كه حداقل يكي از مشخصات ذيل را دارا باشد:

الف - سابقه سفر به كشور چين، در عرض ١٤ روز قبل از شروع علائم بيماري

ب - علي رغم درمان هاي مناسب براي پنوموني، پاسخ باليني نامناسب بوده و به شكل غير معمول و غيرقابل انتظاري وضعيت باليني بيمار حادتر و وخيم تر شود(بدون توجه به سابقه سفر و مليت بيمار و با تاييد فوكال پوينت دانشگاه).

 بيمار داراي علائم تنفسي(با هر شدتي كه باشد)، كه در عرض ١٤ روز قبل از شروع علائم باليني يكي از انواع تماس هاي ذيل را داشته باشد:

الف - تماس نزديك(Close Physical Contact) با مورد قطعي و علامتدار بيماري ٢٠١٩nCOV-

 ب - مراقبت مستقيم از بيمار مبتلا به SARI ناشی از 2019 -nCOV (محتمل/ قطعي)

تبصره: پزشكان در مورد تظاهرات غيرتنفسي و غيرمعمول بيماري در افراد با نقص ايمني بايد هوشيار باشند.

 

®آموزش بيماران و همراهان

علاوه بر بيماران ،اعضاي خانواده بايد در زمينه بهداشت فردي، روش هاي پيشگيري و كنترل عفونت، نحوه مراقبت از افراد مشكوك به عفونت، و نحوه پيشگيري و انتقال عفونت به ساير اعضاي خانواده آموزش هاي لازم را دريافت نمايند. بيمار و خانواده بايد تحت آموزش و حمايت مستمر قرار گيرند. براي مراقبت باليني در منزل بايستي به توصيه هاي زير عمل نمايند:

®بيمار را در يك اتاق جداگانه و با تهويه مناسب قرار دهيد .

®محدوديت ارتباط و تماس بيمار با افراد ديگر، به طور ايده آل يك نفر كه از نظر سلامتي در وضعيت خوبي است )به عنوان مثال ترجيحا از گروه هاي پرخطر مانند سالمندان نباشد( براي مراقبت از بيمار اختصاص داده شود.

®اعضاي خانواده بايد از تردد به اتاق بستري بيمار خودداري نمايند و در شرايط ناچاري از اشتراك فضاي روزانه، بيمار بايد بهداشت تنفسي را رعايت نموده و از ساير افراد خانوار فاصله حداقل ١ متر را حفظ كند )مثلا خوابيدن در يك تخت جداگانه(

®يك استثنا ممكن است براي يك مادر شيرده در نظر گرفته شود. با توجه به مزاياي تغذيه با شير مادر و نقش ناچيز شير

مادر در انتقال ويروس هاي دستگاه تنفسي ، مادر مي تواند به شيردهي ادامه دهد. مادر هنگام نزديك شدن به كودك

بايد از ماسك استفاده نمايد و قبل از تماس با كودك، رعايت دقيق بهداشت دست را انجام دهد.

®تردد و جابجايي بيمار را محدود کنید و فضاي مشترك را به حداقل برسانيد. اطمينان حاصل كنيد كه فضاهاي مشترك )به عنوان مثال آشپزخانه ، حمام( به خوبي تهويه مي گردند )به عنوان مثال پنجره ها را باز نگه داريد).

®فرد مراقبت كننده از بيمار زماني كه با فرد بيمار در يك اتاق قراردارد بايد از ماسك معمولي استفاده نمايد و دقت كند كه به طور مناسب صورت را بپوشاند. در حين استفاده، ماسك نبايد لمس شود يا دستكاري شود. اگر ماسك فرد مراقبت كننده، با ترشحات تنفسي و سرفه بيمار آلوده گردد، بايد فوراً تعويض شود. ماسك بعد از پايان استفاده، با شرايط بهداشتي به طور مناسب جمع آوري و دفع گردد و بهداشت دست بعد از برداشتن ماسك انجام گيرد.

®بهداشت دست را فورا به دنبال تماس با افراد بيمار يا محيط اطراف آنها انجام دهيد. بهداشت دست نيز مي تواند قبل و بعد از تهيه  غذا، قبل و بعد از خوردن غذا ، بعد از استفاده از توالت و هر زمان كه دستها كثيف به نظر مي رسند انجام شود. بهداشت دست را با استفاده از صابون و آب با دقت و صحيح بايد انجام داد .

®بهداشت تنفسي بايد در همه اوقات به ويژه در خصوص افراد بيمار انجام شود. بهداشت تنفسي بصورت پوشاندن دهان و بيني در هنگام سرفه يا عطسه ، با استفاده از ماسك هاي طبي، ماسك هاي پارچه اي و... انجام مي شود كه به دنبال آن بهداشت دست نيز بايد رعايت گردد.

®رعايت بهداشت فردي ضروريست و بايستي استفاده از ظروف غذايي مشترك، سيگار مشترك )به منظور اجتناب از آلودگي با ترشحات دهاني فرد بيمار(  ،حوله و يا ملحفه هاي مشترك خودداري شود.

®به طور روزانه سطوح مورد تماس بيمار با محلول ضد عفوني وايتكس رقيق) ١%)گند زدايي شود.

®توالت و روشويي مورد استفاده بيمار روزانه با محلول ضد عفوني وايتكس رقيق) ١%)گند زدايي شود.

®به دليل احتمال ايجاد ذرات ريز آلوده كننده ، از تكاندن البسه و ملحفه هاي بيمار خودداري شود.

®توصيه به پيگيري درمان و مراجعه مجدد بيمار در صورت بروز علائم هشدار .

®اگر يكي از اعضاي خانواده علائم عفونت حاد تنفسي از جمله تب ، سرفه ، گلو درد و تنفس دشوار را تجربه كرد بلافاصله به مرکز خدمات جامع سلامت منطقه و یا پزشک خانواده منطقه اطلاع دهد و توصيه هاي بهداشتی را دنبال كند.

 

®تهيه نمونه

نمونه هاي اصلي براي انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوروناويروس جديد، نمونه مجاري تنفسي فوقاني شامل سواب نازوفارنژيال يا سواب اوروفارنژيال ( 2 عدد) و نمونه مجاري تنفسي تحتاني شامل خلط/ خلط القايي، آسپيره اندوتراكئال و لاواژبرونكوآلوئولار و سرم خون بیمار(تهیه 5 سی سی خون بیمار و جداسازی سرم)  است. در صورت انتوبه بودن بيمار تهيه نمونه تحتاني راحت تر است.

توجه: براي تهيه نمونه بخش فوقاني دستگاه تنفسي بايد از سواب استريل داكرون، نايلون يا پلي استر )سواب پنبه اي توصيه نميشود.(سعي شود در نمونه گيري از لوزه ها و زبان كوچك نمونه گيري نشود.

®حداقل اطلاعاتي كه بايد بر روي برچسب نمونه باليني درج شود به شرح زير است:

 • نام و نام خانوادگي بيمار2- كد ملي / شماره پاسپورت بيمار3- نام بيمارستان يا مركز ارسال كننده4- تاريخ نمونه گيري

 

®رعايت الزامات ايمني زيستي در هنگام نمونه گيري:

®نمونه بردار بايد از وسايل حفاظت فردي مناسب(PPE) استفاده نمايد(محافظ چشم، ماسك طبي، گان آستين بلند، دستكش). بايد توجه داشت كه هنگام اجراي روشهايي كه در جريان آن آئروسل توليد ميشود )مثل آسپيراسيون يا ساكشن باز نمونه هاي دستگاه تنفسي، لوله گذاري، احياء و برونكوسكوپي ( ملاحظات و توصيه هاي اضافي بايد رعايت شوند. اگر نمونه با روشي تهيه مي شود كه احتمال توليد آئروسل وجود دارد، بايد از ماسك N95 مناسب استفاده شود.

®حداقل اطلاعات درخواستي همراه نمونه بيماران مركز مديريت بيماري هاي واگير همانند كوروناويروسMERS عمل شود.

®بسته بندي و ارسال نمونه:

انتقال نمونه بايد مطابق ضوابط بسته بندي سه لايه و با استفاده از وسايل مخصوص حمل نمونه هاي عفوني خطرناك انجام شود و در کوتاهترین زمان ممکن ارسال شود.رعايت الزامات برچسب گذاري نمونه ها و بسته ها ضروری می باشد.

"جدول موازین کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به 2019-nCOV"

در زمان تریاژ

به بیمار مشکوک nCOv-2019يك ماسك طبي داده شود و بيمار به فضايي جداگانه هدايت شود )ترجيحا اتاق ايزوله با در بسته( و بين بيمار با ساير بيماران حداقل يك مترفاصله وجود داشته باشد. به بيمار تاكيد شود كه هنگام سرفه يا عطسه از دستمال استفاده نمايد يا در بخش بالايي آرنج سرفه يا عطسه نمايد. در صورت آلوده شدن دست با ترشحات تنفسي، بايد دست ها را سريعاً بشويد.

 

احتیاطات قطره ای

هركدام از كادر ارائه دهنده خدمت در صورتي كه در فاصله يك تا دو متر از بيمار ارائه خدمت داده ميدهد، بايد از ماسك طبي استفاده نمايد. بيمار در اتاق انفرادي قرار داده شود )يا اگر امكان اختصاص يك اتاق به اين بيماران نبود، به ناچار با ساير بيماران مشكوك به nCOV-2019در یک اتاق مشترک قرار گیرند و بين ايشان فاصله گذاري )حداقل يك متر( جهت پيشگيري از انتقال بيماري رعايت شود).درصورتي كه در حال ارائه خدمت به بيماري هستند كه داراي علائم تنفسي )سرفه، عطسه( مي باشد بايد كادردرماني از عينك يا محافظ صورت استفاده نمايند. در صورتي كه بيمار از اتاق خارج مي شود حتما ازماسك طبي استفاده نمايد اما تا جايي كه امكان دارد و ضرورت باليني ندارد سعي شود بيمار از اتاق بيرون برده نشود.

 

احتیاطات تماسی

براي پيشگيري از تماس مستقيم و غير مستقيم با ترشحات عفوني بايد احتياطات قطره اي و تماسي رعايت شود )به عنوان مثال پرهيز از تماس با ماسك اكسيژن بيماران). در هنگام ورود به اتاق بيماران مشكوك به  nCOVبايد از ماسك، دستكش، عينك و گان ضد آب يا پيش بند پلاستيكي استفاده نمود. در صورت امكان از وسايل معاينه و طبي يكبار مصرف و انحصاري براي بيمار استفاده شود و در صورتي كه ضرورت شود كه وسيله مورد نظر براي ساير بيماران نيز استفاده شود بايد تميز و ضدعفوني شود. كادر درمان بايد ازلمس چشم و بيني و دهان با دست آلوده به ويژه با دستكش آلوده خودداري نمايند. از آلوده نمودن سطوحي كه در تماس مستقيم با بيمار نيستند مانند كليد برق، دستگيره اتاق و ... خودداري شود. اتاق بايد تهويه مناسب داشته باشد. از جابجايي و خروج بيمار از اتاق بايد خودداري نمود مگر ضرورت باليني ايجاد شود.بهداشت دست بايد مورد تاكيد باشد.

 

احتیاطات هوابرد

كادر درماني كه اقدامات توليد كننده آئروسول براي بيمار انجام مي دهند بايد از وسايل محافظ (PPE) مناسب استفاده نمايند )مانند دستكش، گان با آستين بلند، محافظ چشم و صورت، ماسك N95) با سایز مناسب اندازه صورت و FIT TEST).ترجيحا از اتاق جداگانه انفرادي براي انجام اقدامات توليد كننده آئروسل استفاده شود و تهويه اتاق به صورت فشار منفي و تهويه ١٢ بار در ساعت باشد يا در صورتي كه تهويه طبيعي باشد بايد ١٦٠ ليتر در ثانيه به ازاء هر بيمار باشد. در زمان انجام اقدامات توليد كننده آئروسل بايد افراد غير ضروري در اتاق حضور نداشته باشند. بيماران اينتوبه شده نيز بايد در اتاق جداگانه با فشارمنفي و تهويه ١٢ بار در ساعت بستري باشند يا در صورتي كه تهويه طبيعي باشد بايد ١٦٠ ليتر در ثانيه به ازای هر بیمار هوای اتاق تعویض شود.

 

 

 

پیام‌های آموزشی در خصوص بیماری‌های تنفسی (سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا ویروس)

 

 • برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس جدید 2019، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های صادره از ستاد اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران توجه کنید.
 • به اطلاعاتی که توسط منابع غیرموثق در خصوص گسترش بیماری کرونا ویروس جدید 2019 از طریق فضای مجازی منتشر می شود اعتماد نکنید.
 • در کشور چین کرونا ویروس جدید 2019 از طریق حیوان به انسان و سپس از انسان به انسان منتقل شده است.
 • میزان کشندگی بیماری کرونا ویروس جدید چین بسیارکم است.
 • سالمندان و افراد دارای نقص سیستم ایمنی، گروه‌های پرخطر بیماری کرونا ویروس جدید 2019 هستند.
 • سردرد، تب و مشکلات تنفسی نظیر سرفه، آبریزش از بینی، و تنگی نفس از علایم بیماری کرونا ویروس جدید 2019 هستند.
 • از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارای علایم تنفسی (سرفه، عطسه و...) خودداری کنید.
 • دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال (ترجیحا) و یا قسمت بالای آستین بپوشانید.
 • به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوی کامل دست‌ها با آب و صابون کنید.
 • مدت شست‌و‌شوی دست‌ها حداقل به اندازه 20 ثانیه باشد و تمامی قسمت‌های دست (انگشتان خصوصا انگشت شست, کف دست و مچ دست) شسته شود.
 • در صورت عدم دسترسی به آب از ژل های ضدعفونی کننده با پایه الکل که نیاز به شستشو با آب ندارند، برای شستن دست استفاده کنید.
 • از رها کردن دستمال کاغذی‌های مصرف شده در محیط خودداری کنید.
 • از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.
 • به مسافرانی که عازم چین هستند توصیه می‌شود از تماس با حیوانات اهلی/ وحشی خودداری کنند.
 • از خوردن مواد غذایی نیم‌پز خودداری کنید.
 • پس از بازگشت از چین، در صورت داشتن علایم تنفسی تب‌دار، بیمار باید ضمن رعایت اصول حفاظت فردی ( شستن دست واستفاده از ماسک) به پزشک خانواده یا نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنید.
 • از بیماران مبتلا به علایم تنفسی (نظیر سرفه و عطسه)، حداقل 1 متر فاصله داشته باشید.
 • حریم عفونی افراد، شعاع یک متر اطراف هر فرد (چه سالم و چه بیمار) است. همیشه این حریم را رعایت کنیم
 • در روز های اول بیماری تنفسی، ضمن استراحت در منزل، از حضور در اماکن پرتردد پرهیز کنید.
 • در صورت داشتن علایم شبیه آنفلوانزا، با آب و نمک، دهان خود را شستشو دهید.
 • در مکان های شلوغ و حمل و نقل عمومی، از دست زدن به چشم و دهان خود خودداری کنید.

 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص بیماری کروونا ویروس اعلام کرد: مازندران آمادگي کامل براي مقابله با بيماري كرونا ويروس را دارد

دکتر حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:

مازندان با نظارت و راهبری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در پایگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي هوايي (فرودگاه بين المللي دشت ناز ساري) و دريايي (بنادر) با حضور تيم هايي متشکل از کارشناسان بهداشت بهمراه تجهيزات مناسب هر گونه مورد مشکوك ورودي به استان را تحت غربالگري و مراقبت قرار مي دهند

 رئیس مرکز بهداشت مازندران با اشاره به منشا و شیوع این بیماري در چين گفت:اين بيماري در ۴ ديماه ۱۳۹۸ خوشه اي از موارد عفونت شديد تنفسي در شهر ووهان استان هوباي کشور چين گزارش شد که در ابتدا بر اساس مشاهدات اينگونه به نظر مي رسيد که برخي از بيماران تاريخچه حضور يا كار در بازار عمده فروشي ماهي و غذاهاي دريايي را دارند لذا بازار مذكور در روز اول ژانويه ۲۰۲۰ تعطيل شد و اقدامات سلامت محيط و گندزدايي در آنجا بطور كامل به انجام رسيد.

 وی در ادامه افزود:چند روز بعد رد تشخیص آنفلوانزا فصلی، آنفلوانزای پرندگان، آدنوويروس، کورونا ويروس سارس ،کورونا ويروس مرس و ساير عوامل بيماريزاي ديگر مشخص شد و در ۹ ژانويه ۲۰۲۰ (۹دي ماه ۱۳۹۸( ويروسي به عنوان عامل بيماري در ۱۵ نفر از ۵۹ بيمار بستري اعلام شد که باعث نگراني زيادي شد:يک كورونا ويروس جديد كه ۷۰درصد قرابت ژنتيكي با سارس دارد و در زير گونه sarbecovirus قرار دارد .

روحانی زاده گفت: در ۱۱ژانویه ۲۰۲۰(۲۱دی ماه۱۳۹۸) اولین مورد فوت ناشي از اين ويروس در چين گزارش گرديد و گزارش موارد مثبت نيز از کشورهاي ديگر مانند تايلند، فليپين، ژاپن ،کره جنوبي و آمريکا تا ۲۰ ژانويه ۲۰۲۰  و انتقال فرد به فرد در کادر درماني نيز شرايط را پيچيده تر نمود.

وی تاکید کرد:در حال حاضر واکسن و درمان متناسب برای  ncov وجود ندارد و لذا داشتن ظن بالینی بالا و پرسش از شرح حال سفر و تماس با بیماران تب دار با علائم تنفسی نقش بسيار مهمي در برنامه پيشگيري و کنترل اين بيماري دارد.

معاون بهداشت راهکارهای پیشگیری از اين بيماري را توصيه کرد و گفت: کورونا ويروس جديد همانند بسياري از ويروس هاي مجاري تنفسي ساده بوده و شامل شستشوي مکرر دست ها با شوينده هاي مناسب ،استفاده از ماسك طبي و عدم تماس نزديك با افراد داراي علائم شبه آنفلوانزا و پر هيز از مصافحه و روبوسي و در آغوش كشيدن و پرهيز از سفر به مناطق آلوده تا اعلام وضعيت عاري از آلودگي در آن مناطق است.

تماس با ما

6645006
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
2220
2597
14501
14501
74069
74501
6645006

پیش بینی امروز
2952


آی پی شما34.238.190.122