شنبه, 28 اسفند 1400 08:00

" اصلی ترین عوامل تصادفات در انواع جاده ها "

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سه عامل اصلی عمومی که در بیش از 09 درصد تصادفات به تنهایی یا مشترک درتصادفات رخ داده در همه
انواع جاده های کشور)آزاد راهها، بزرگراهها، اصلی، فرعی و روستایی( حضور دارند عبارتند از:
 عجله، شتاب و سرعت گیری غیرمجاز
 حواس پرتی و عدم توجه به جلو
 خستگی و خواب آلودگی
دو عامل خاص دیگر نیز عبارتند:
 انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز به عنوان عوامل مهم و خطرناک مربوط به جاده های دو طرفه جدا
نشده )اصلی، فرعی و روستایی( می باشند.
 عدم رعایت فاصله طولی به عنوان عامل تشدید کننده و منجر به تصادفات زنجیره ای در همه انواع جاده
ها می باشد.

" حواس پرتی " عامل اصلی تصادفات رانندگی
 آیا می دانید حواس پرتی عامل اصلی 2 تصادف فوتی از هر 5 تصادف جاده ای می باشد؟
 آیا می دانید هم اکنون خطرناکترین و اصلی ترین عامل حواس پرتی ، تلفن همراه می باشد
و نوشتن متن پیام ها، به مانند اقدام به خود کشی در رانندگی محسوب می شود؟
پنج عامل اصلی حواس پرتی در رانندگی عبارتند از:
 استفاده از تلفن همراه و نوشتن متن پیام ها
 اشتغال ذهنی عمیق و غرق شدن در افکار
 جر و بحث در حین رانندگی
 اشیای داخل خودرو
 اشیاء یا مناظر راه
راهکارهای اجتناب از تصادفات ناشی از حواس پرتی:
.1 5 نوع از مخاطرات اصلی ایجاد کننده حواس پرتی را بشناسیم و از آنها اجتناب حداکثری کنیم.
.2 استفاده از تلفن همراه )حتی با هد ست( خطرناک است و اجتناب شود. ترجیحا فرد همراه شما ،
پاسخگوی مکالمات باشد.
.3 زمانی که "نمی بینید، نروید" و در افکار خود در حین رانندگی غرق نشوید.
.4 در داخل خودرو، از ورود به بحث و مجادله در مکالمات اجتناب نمایید.
.5 نظم در قرارگیری اشیای داخل خودرو را رعایت کنید تا مجبور نشویم در حین رانندگی به دنبال آنها
بگردیم.
.6 تنظیمات داخلی و سیستم های تهویه و پخش موسیقی را قبل از حرکت انجام دهید.
.7 خوردن و آشامیدن راننده حین رانندگی و عدم توجه کافی به جلو، ممنوع است.
.8 در مشاهده مناظر اطراف راه، تصاویر و پیامهای تابلوهای تبلیغاتی و... دچار عارضه مبهوت شدن
نشوید.
.9 در سفرهای طولانی یک همسفر آشنا به عوامل موثر در مخاطرات رانندگی با خود داشته باشیم.
.11 در مواجه با رانندگان عصبانی و لجباز، از آنها فاصله بگیرید.
" خستگی و خواب آلودگی "یکی از عوامل تصادفات جاده ای است
 علایم خواب آلودگی را جدی بگیرید و در حین خستگی رانندگی نکنید .
 به عنوان سرنشینان خودرو، به راننده اجازه ادامه رانندگی در حین خستگی را ندهید.
 منظور از خستگی، ایجاد خواب آلودگی و کمبود هوشیاری مغز بدلیل کمبود خواب می باشد.
 خستگی باعث کاهش قابل توجه توانایی راننده در دیدن، فکر کردن و تصمیم گیری و عکس العمل و نهایتاً از دست
رفتن زمان طلایی اقدام راننده در مواجه با شرایط پیش رو می شود.
 خطر ایجاد خستگی و خواب آلودگی در سفرهایی با مسافت های بیش از سیصد کیلومتر به مراتب بیشتر خواهد
بود.
 خستگی و خواب آلودگی در 2 تصادف فوتی از 5 تصادف جاده ای از علل اصلی می باشد.
 احتمال بروز تصادف رانندگی در حالت خواب آلودگی حدود 3 تا 4 برابر بیشتر می شود.
 در رانندگی، خطر 71 ساعت بیدار بودن تقریبا معادل خطر مصرف موارد مخدر و مشروبات الکلی می باشد.
 33 درصد از رانندگان به ایجاد حالت چرت زدن در حین رانندگی اذعان دارند.
اهم علل بروز تصادفات ناشی از خستگی:
 کمبود ساعات خواب کامل برای راننده)منظور از خواب کامل خواب عمیق و حدود 7 ساعته(
 خستگی انباشته شده طی روزهای قبل
 تکرار رانندگی در حین خستگی و عادی تلقی شدن آن و یا عادت خطرناک برخی رانندگان به رانندگی در حین خستگی
)» من می توانم « ) ایجاد اعتماد کاذب در راننده به توانایی خود یعنی برداشت ذهنی غلط
 اصرار به رانندگی در حالت خواب آلودگی بویژه در اوایل صبح ) 2 تا 6 صبح( و رانندگی بدون استراحت
 مصرف برخی داروهای خواب آور همچون مسکن ها یا قرص های ضد حساسیت و.....
 وجود بیماریهای موثر در ایجاد خواب آلودگی همچون بیماری قند، انحراف یا تنگی مجرای بینی
راهكارهای اجتناب از تصادفات ناشی از خستگی:
 قبل از شروع سفر از خواب کامل )حداقل 7 ساعت ( برخوردار شوید .
 در حالت بروز خستگی و علایم خواب آلودگی، در اولین مکان مناسب بایستید و بخوابید.
 در طول مسیر اصل توقف و استراحت متوالی ) 51 دقیقه استراحت به ازاي 2 ساعت رانندگی( را در برنامه سفر قرار دهید.
 سرنشین کنار راننده در طول سفر بویژه در مسافتهاي طولانی، می بایست از خواب و یا ایجاد حالت خواب آلودگی و
خمیازه هاي متوالی اجتناب نماید.
 در صورت مصرف برخی داروهاي خواب آور همچون مسکن ها یا قرص هاي ضد حساسیت و... رانندگی را به فرد مناسب دیگري
واگذار نمایید.
 از تهویه مناسب و هواي تازه در حین سفر بهره مند شوید.
 در طول سفر در زمان هاي ایستادن و استراحت از غذاهاي سبک مصرف نمایید. نوشیدنی هایی همچون قهوه، چاي و آب
مناسبند.از مصرف شکر و شیرینی جات بپرهیزید.
 پشت فرمان، از بی حرکتی ممتد اجتاب کنید و هر از گاهی عضلات خود را کش داده و خود را تکان دهید.
" رانندگی در شب "
آیا می دانید احنمال بروز تصادفات رانندگی در شب حدود 3 برابر بیشتر از روز است؟!
علل بروز تصادفات در شب:
 » تشخیص رنگ ها « و » دید در پیرامون جاده « ،» دید در عمق جاده « : کاهش قابل توجه توانایی دید شامل
 عدم تشخیص دقیق عابرین پیاده
 بیشتر بودن حضور حیوانات پیرامون جاده
 اشتباه مهلک برخی رانندگان در عدم روشن نمودن چراغ های جلو خودرو )به بهانه وجود چراغ روشنایی در جاده(
 خلوت بودن جاده و تمایل به سرعت بالا
 خستگی و خواب آلودگی رانندگان)خود راننده یا سایر رانندگان(
 عادت خطرناک برخی رانندگان به رانندگی در حین خستگی در شب هنگام
راهكارهای افزایش ایمنی رانندگی در شب:
حتی الامكان از رانندگی در شب بویژه در مسیرهایی که جدید و ناشناس هستند، اجتناب نمایید و سفر خود
را در اوقات روز انجام دهید.
نكات قبل سفر:
 چک کردن تمامی چراغ ها ، وضعیت سلامت باطری خودرو
 اطمینان از تمیز بودن شیشه ها و آینه ها
 شستشوی خودرو برای افزایش بازتاب نور و دیده شدن آن توسط سایر رانندگان
 بررسی و مرور مسیر سفر در مسیرهای نا آشنا و جدید
 استراحت کافی
 اجتناب از خوردن و آشامیدن داروها و مواد خواب آور
نكات هنگام سفر:
 استفاده حداکثری از اصل دیده شوید تا زنده بمانید.لذا چراغ های خودرو در همه زمانهای حضور در سطح
جاده و شانه آن روشن باشد و از فلاشر برای جلب توجه بیشتر در مواقع ضروری همچون کاهشهای ناگهانی
سرعت و یا در مواجه با انسداد راه و... استفاده شود.
 به هنگام توقف های اضطراری در سطح جاده به دلیل خرابی خودرویتان یا بروز تصادف حتما از تجهیزات ایمنی
و علایم اخطار ی و چراغ کهربایی و چراغ قوه برای جلب توجه استفاده نمایید.
 رعایت مضاعف سرعت مطمئنه رانندگی در شب )حدود 01 کیلومتر از سرعت رانندگی روزانه خود در شب
بکاهید(
 رعایت حفظ فاصله طولی و عرضی با خودروهای دیگر
 توقف و استراحت) 01 دقیقه استراحت به ازای 2 ساعت رانندگی(
 حتما سرنشین کنار راننده در طول سفر می بایست از خواب اجتناب نماید.

خواندن 173 دفعه

تماس با ما

سایت های مفید

8327622
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
1461
2212
6024
6024
56025
48083
8327622

پیش بینی امروز
5760


آی پی شما3.237.0.109