شنبه, 19 بهمن 1398 13:46

چکیده مطالب آموزشی کوروناویروس

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

"مراقبت"

®اهداف مراقبت

١-  تعيين موارد قطعي كوروناويروس جديد(اعم از تك گير يا خوشه اي)، و شناسايي هر گونه شواهدي مبني بر انتقال فرد به فرد تشديد شده يا پايدار

٢ - تعيين عوامل خطر و نواحي جغرافيايي پرخطر عفونت كوروناويروس جديد

در صورت وجود شرايط ذيل ضروري است بررسي هاي باليني و اپيدميولوژيكي بيشتري جهت دستيابي اهداف ذيل انجام پذيرد:

١ - تعيين مشخصات باليني بيماري، مانند دوره كمون، طيف علائم و نشانه ها، چگونگي سير باليني بيماري

٢ - تعيين مشخصات اپيدميولوژي كوروناويروس جديد، مانند تعيين راه هاي انتقال و تماس هايي كه پرخطر محسوب شده و انتقال دهنده بيماري هستند، عوامل خطر ابتلا، ميزان حمله ثانويه بيماري.

®تعريف موارد بيماري براي نظام مراقبت

مورد مشكوك (مورد مشكوك موردي است كه بايد نمونه گيري شده و بررسي هاي بيشتري درمورد آن انجام پذيرد)

فرد مبتلا به پنوموني(بيماري شديد تنفسي تب دار  SARI )كه به دليل تب، سرفه و تنگي نفس نيازمند بستري در بيمارستان مي باشد و عامل بيماريزاي ديگري براي توجيه علائم بيماري وي متصور نيست. كه حداقل يكي از مشخصات ذيل را دارا باشد:

الف - سابقه سفر به كشور چين، در عرض ١٤ روز قبل از شروع علائم بيماري

ب - علي رغم درمان هاي مناسب براي پنوموني، پاسخ باليني نامناسب بوده و به شكل غير معمول و غيرقابل انتظاري وضعيت باليني بيمار حادتر و وخيم تر شود(بدون توجه به سابقه سفر و مليت بيمار و با تاييد فوكال پوينت دانشگاه).

 بيمار داراي علائم تنفسي(با هر شدتي كه باشد)، كه در عرض ١٤ روز قبل از شروع علائم باليني يكي از انواع تماس هاي ذيل را داشته باشد:

الف - تماس نزديك(Close Physical Contact) با مورد قطعي و علامتدار بيماري ٢٠١٩nCOV-

 ب - مراقبت مستقيم از بيمار مبتلا به SARI ناشی از 2019 -nCOV (محتمل/ قطعي)

تبصره: پزشكان در مورد تظاهرات غيرتنفسي و غيرمعمول بيماري در افراد با نقص ايمني بايد هوشيار باشند.

 

®آموزش بيماران و همراهان

علاوه بر بيماران ،اعضاي خانواده بايد در زمينه بهداشت فردي، روش هاي پيشگيري و كنترل عفونت، نحوه مراقبت از افراد مشكوك به عفونت، و نحوه پيشگيري و انتقال عفونت به ساير اعضاي خانواده آموزش هاي لازم را دريافت نمايند. بيمار و خانواده بايد تحت آموزش و حمايت مستمر قرار گيرند. براي مراقبت باليني در منزل بايستي به توصيه هاي زير عمل نمايند:

®بيمار را در يك اتاق جداگانه و با تهويه مناسب قرار دهيد .

®محدوديت ارتباط و تماس بيمار با افراد ديگر، به طور ايده آل يك نفر كه از نظر سلامتي در وضعيت خوبي است )به عنوان مثال ترجيحا از گروه هاي پرخطر مانند سالمندان نباشد( براي مراقبت از بيمار اختصاص داده شود.

®اعضاي خانواده بايد از تردد به اتاق بستري بيمار خودداري نمايند و در شرايط ناچاري از اشتراك فضاي روزانه، بيمار بايد بهداشت تنفسي را رعايت نموده و از ساير افراد خانوار فاصله حداقل ١ متر را حفظ كند )مثلا خوابيدن در يك تخت جداگانه(

®يك استثنا ممكن است براي يك مادر شيرده در نظر گرفته شود. با توجه به مزاياي تغذيه با شير مادر و نقش ناچيز شير

مادر در انتقال ويروس هاي دستگاه تنفسي ، مادر مي تواند به شيردهي ادامه دهد. مادر هنگام نزديك شدن به كودك

بايد از ماسك استفاده نمايد و قبل از تماس با كودك، رعايت دقيق بهداشت دست را انجام دهد.

®تردد و جابجايي بيمار را محدود کنید و فضاي مشترك را به حداقل برسانيد. اطمينان حاصل كنيد كه فضاهاي مشترك )به عنوان مثال آشپزخانه ، حمام( به خوبي تهويه مي گردند )به عنوان مثال پنجره ها را باز نگه داريد).

®فرد مراقبت كننده از بيمار زماني كه با فرد بيمار در يك اتاق قراردارد بايد از ماسك معمولي استفاده نمايد و دقت كند كه به طور مناسب صورت را بپوشاند. در حين استفاده، ماسك نبايد لمس شود يا دستكاري شود. اگر ماسك فرد مراقبت كننده، با ترشحات تنفسي و سرفه بيمار آلوده گردد، بايد فوراً تعويض شود. ماسك بعد از پايان استفاده، با شرايط بهداشتي به طور مناسب جمع آوري و دفع گردد و بهداشت دست بعد از برداشتن ماسك انجام گيرد.

®بهداشت دست را فورا به دنبال تماس با افراد بيمار يا محيط اطراف آنها انجام دهيد. بهداشت دست نيز مي تواند قبل و بعد از تهيه  غذا، قبل و بعد از خوردن غذا ، بعد از استفاده از توالت و هر زمان كه دستها كثيف به نظر مي رسند انجام شود. بهداشت دست را با استفاده از صابون و آب با دقت و صحيح بايد انجام داد .

®بهداشت تنفسي بايد در همه اوقات به ويژه در خصوص افراد بيمار انجام شود. بهداشت تنفسي بصورت پوشاندن دهان و بيني در هنگام سرفه يا عطسه ، با استفاده از ماسك هاي طبي، ماسك هاي پارچه اي و... انجام مي شود كه به دنبال آن بهداشت دست نيز بايد رعايت گردد.

®رعايت بهداشت فردي ضروريست و بايستي استفاده از ظروف غذايي مشترك، سيگار مشترك )به منظور اجتناب از آلودگي با ترشحات دهاني فرد بيمار(  ،حوله و يا ملحفه هاي مشترك خودداري شود.

®به طور روزانه سطوح مورد تماس بيمار با محلول ضد عفوني وايتكس رقيق) ١%)گند زدايي شود.

®توالت و روشويي مورد استفاده بيمار روزانه با محلول ضد عفوني وايتكس رقيق) ١%)گند زدايي شود.

®به دليل احتمال ايجاد ذرات ريز آلوده كننده ، از تكاندن البسه و ملحفه هاي بيمار خودداري شود.

®توصيه به پيگيري درمان و مراجعه مجدد بيمار در صورت بروز علائم هشدار .

®اگر يكي از اعضاي خانواده علائم عفونت حاد تنفسي از جمله تب ، سرفه ، گلو درد و تنفس دشوار را تجربه كرد بلافاصله به مرکز خدمات جامع سلامت منطقه و یا پزشک خانواده منطقه اطلاع دهد و توصيه هاي بهداشتی را دنبال كند.

 

®تهيه نمونه

نمونه هاي اصلي براي انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوروناويروس جديد، نمونه مجاري تنفسي فوقاني شامل سواب نازوفارنژيال يا سواب اوروفارنژيال ( 2 عدد) و نمونه مجاري تنفسي تحتاني شامل خلط/ خلط القايي، آسپيره اندوتراكئال و لاواژبرونكوآلوئولار و سرم خون بیمار(تهیه 5 سی سی خون بیمار و جداسازی سرم)  است. در صورت انتوبه بودن بيمار تهيه نمونه تحتاني راحت تر است.

توجه: براي تهيه نمونه بخش فوقاني دستگاه تنفسي بايد از سواب استريل داكرون، نايلون يا پلي استر )سواب پنبه اي توصيه نميشود.(سعي شود در نمونه گيري از لوزه ها و زبان كوچك نمونه گيري نشود.

®حداقل اطلاعاتي كه بايد بر روي برچسب نمونه باليني درج شود به شرح زير است:

  • نام و نام خانوادگي بيمار2- كد ملي / شماره پاسپورت بيمار3- نام بيمارستان يا مركز ارسال كننده4- تاريخ نمونه گيري

 

®رعايت الزامات ايمني زيستي در هنگام نمونه گيري:

®نمونه بردار بايد از وسايل حفاظت فردي مناسب(PPE) استفاده نمايد(محافظ چشم، ماسك طبي، گان آستين بلند، دستكش). بايد توجه داشت كه هنگام اجراي روشهايي كه در جريان آن آئروسل توليد ميشود )مثل آسپيراسيون يا ساكشن باز نمونه هاي دستگاه تنفسي، لوله گذاري، احياء و برونكوسكوپي ( ملاحظات و توصيه هاي اضافي بايد رعايت شوند. اگر نمونه با روشي تهيه مي شود كه احتمال توليد آئروسل وجود دارد، بايد از ماسك N95 مناسب استفاده شود.

®حداقل اطلاعات درخواستي همراه نمونه بيماران مركز مديريت بيماري هاي واگير همانند كوروناويروسMERS عمل شود.

®بسته بندي و ارسال نمونه:

انتقال نمونه بايد مطابق ضوابط بسته بندي سه لايه و با استفاده از وسايل مخصوص حمل نمونه هاي عفوني خطرناك انجام شود و در کوتاهترین زمان ممکن ارسال شود.رعايت الزامات برچسب گذاري نمونه ها و بسته ها ضروری می باشد.

"جدول موازین کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به 2019-nCOV"

در زمان تریاژ

به بیمار مشکوک nCOv-2019يك ماسك طبي داده شود و بيمار به فضايي جداگانه هدايت شود )ترجيحا اتاق ايزوله با در بسته( و بين بيمار با ساير بيماران حداقل يك مترفاصله وجود داشته باشد. به بيمار تاكيد شود كه هنگام سرفه يا عطسه از دستمال استفاده نمايد يا در بخش بالايي آرنج سرفه يا عطسه نمايد. در صورت آلوده شدن دست با ترشحات تنفسي، بايد دست ها را سريعاً بشويد.

 

احتیاطات قطره ای

هركدام از كادر ارائه دهنده خدمت در صورتي كه در فاصله يك تا دو متر از بيمار ارائه خدمت داده ميدهد، بايد از ماسك طبي استفاده نمايد. بيمار در اتاق انفرادي قرار داده شود )يا اگر امكان اختصاص يك اتاق به اين بيماران نبود، به ناچار با ساير بيماران مشكوك به nCOV-2019در یک اتاق مشترک قرار گیرند و بين ايشان فاصله گذاري )حداقل يك متر( جهت پيشگيري از انتقال بيماري رعايت شود).درصورتي كه در حال ارائه خدمت به بيماري هستند كه داراي علائم تنفسي )سرفه، عطسه( مي باشد بايد كادردرماني از عينك يا محافظ صورت استفاده نمايند. در صورتي كه بيمار از اتاق خارج مي شود حتما ازماسك طبي استفاده نمايد اما تا جايي كه امكان دارد و ضرورت باليني ندارد سعي شود بيمار از اتاق بيرون برده نشود.

 

احتیاطات تماسی

براي پيشگيري از تماس مستقيم و غير مستقيم با ترشحات عفوني بايد احتياطات قطره اي و تماسي رعايت شود )به عنوان مثال پرهيز از تماس با ماسك اكسيژن بيماران). در هنگام ورود به اتاق بيماران مشكوك به  nCOVبايد از ماسك، دستكش، عينك و گان ضد آب يا پيش بند پلاستيكي استفاده نمود. در صورت امكان از وسايل معاينه و طبي يكبار مصرف و انحصاري براي بيمار استفاده شود و در صورتي كه ضرورت شود كه وسيله مورد نظر براي ساير بيماران نيز استفاده شود بايد تميز و ضدعفوني شود. كادر درمان بايد ازلمس چشم و بيني و دهان با دست آلوده به ويژه با دستكش آلوده خودداري نمايند. از آلوده نمودن سطوحي كه در تماس مستقيم با بيمار نيستند مانند كليد برق، دستگيره اتاق و ... خودداري شود. اتاق بايد تهويه مناسب داشته باشد. از جابجايي و خروج بيمار از اتاق بايد خودداري نمود مگر ضرورت باليني ايجاد شود.بهداشت دست بايد مورد تاكيد باشد.

 

احتیاطات هوابرد

كادر درماني كه اقدامات توليد كننده آئروسول براي بيمار انجام مي دهند بايد از وسايل محافظ (PPE) مناسب استفاده نمايند )مانند دستكش، گان با آستين بلند، محافظ چشم و صورت، ماسك N95) با سایز مناسب اندازه صورت و FIT TEST).ترجيحا از اتاق جداگانه انفرادي براي انجام اقدامات توليد كننده آئروسل استفاده شود و تهويه اتاق به صورت فشار منفي و تهويه ١٢ بار در ساعت باشد يا در صورتي كه تهويه طبيعي باشد بايد ١٦٠ ليتر در ثانيه به ازاء هر بيمار باشد. در زمان انجام اقدامات توليد كننده آئروسل بايد افراد غير ضروري در اتاق حضور نداشته باشند. بيماران اينتوبه شده نيز بايد در اتاق جداگانه با فشارمنفي و تهويه ١٢ بار در ساعت بستري باشند يا در صورتي كه تهويه طبيعي باشد بايد ١٦٠ ليتر در ثانيه به ازای هر بیمار هوای اتاق تعویض شود.

 

 

 

خواندن 332 دفعه

تماس با ما

سایت های مفید

7008907
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
939
1905
8566
8566
46824
75685
7008907

پیش بینی امروز
1584


آی پی شما3.235.159.8