• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

شورای ارتقا سلامت محیط کار شبکه شهرستان

شورای ارتقا سلامت محیط کار شبکه شهرستان در راستای برنامه خودمراقیتی سازمانی در تاریخ 26-6-96 در اتاق معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید.

شهریور 27 1396

کارگروه نیاز سنجی سلامت جامعه شهرستان و تعیین اولویت ها و مداخلات اجرایی

کارگروه نیاز سنجی سلامت جامعه شهرستان و تعیین اولویت ها و مداخلات اجرایی در تاریخ 26-6-96 در اتاق معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید.

شهریور 27 1396