• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

جلسه بازآموزی حیطه های خودمراقبتی فردی

جلسه بازآموزی حیطه  های خودمراقبتی فردی ، خود یاری سازمانی مدارس ، اجتماعی ، جهت رابطین و ناظرین مراکز سلامت شهری و روستایی و برنامه های آموزش و ارتقا سلامت در تاریخ 25-6-96 در سالن آموزشگاه بهورزی انجام شد.

شهریور 27 1396

شورای ارتقا سلامت محیط کار شبکه شهرستان

شورای ارتقا سلامت محیط کار شبکه شهرستان در راستای برنامه خودمراقیتی سازمانی در تاریخ 26-6-96 در اتاق معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید.

شهریور 27 1396